28.09.2013 - Inauguratioun SenioreResidenz Poetschebiirchen

Fanfare Kehlen: Sousaphon offréiert vun Immobilière Weydert
  • 2013 SeniorenResidenz 04
  • 2013 SeniorenResidenz 01
  • 2013 SeniorenResidenz 02
  • 2013 SeniorenResidenz 03
  • 2013 SeniorenResidenz 05
  • 2013 SeniorenResidenz 06
  • 2013 SeniorenResidenz 08
  • 2013 SeniorenResidenz 07