23.06.2011 - Nationalfeierdag zu Keispelt

Concert Fanfare Kehlen
2011 Nationalfeierdag 07 2011 Nationalfeierdag 06 2011 Nationalfeierdag 05 2011 Nationalfeierdag 04
2011 Nationalfeierdag 08 2011 Nationalfeierdag 01 2011 Nationalfeierdag 09 2011 Nationalfeierdag 02